Đảng bộ xã Hoằng Thái tổ chức học tập, triển khai nghị quyết TW7

Đăng lúc: 14:40:38 22/08/2018 (GMT+7)

Đảng bộ xã Hoằng Thái tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
trien khai NQTW7.JPG

Sáng 21/8/2018, Đảng bộ xã Hoằng Thái đã tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho trên 200 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày nội dung của 3 Nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/05/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/05/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vú trang và người lao đọng trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/05/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Sau hội nghị học tập, quán triệt, Đảng ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và đã hướng dẫn các cán bộ, đảng viên tham gia học tập viết bài thu hoạch nêu lên nhận thức cơ bản, sâu sắc, những quan điểm mới của Nghị quyết. Từ đó đề ra những biện pháp, giải pháp phù hợp, thực hiện tốt nội dung của các Nghị quyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực công tác.