Bài tuyên truyền về CCHC

Đăng lúc: 16:16:59 02/03/2023 (GMT+7)

Công cuộc Cải cách Hành chính ở Việt Nam đã trải qua các giai đoạn trải nghiệm và bước đầu đạt được những thành tựu nhất định. Chương trình Tổng thể Cải cách Hành chính công ở Việt Nam đã xác định rõ 6 lĩnh vực cải cách là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính;  xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; đồng thời định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách và xác định các giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm thắng lợi công cuộc cải cách. CCHC là tạo ra những thay đổi trong các yếu tố cấu thành của nền hành chính nhằm làm cho các cơ quan hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội tốt hơn.

       Chương trình CCHC  nhà nước đã xác định các mục tiêu bao  gồm:

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

- Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.

- Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tôc, của đất nước.

- Xây dựng đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
ảnh CCHC.jpg

             I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ HOẰNG THÁI

1.   Cụ thể hóa mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước, giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Kế hoạch hành động thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn giai đoạn 2021 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn2021

- 2025 của UBND tỉnh, UBND huyện, UBND xã.

2.   Các ban ngành, cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ, xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị mình.

3.   Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; gắn cải cách hành chính với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

II.NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1.  Một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

1.1.  Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của xã trên các lĩnh vực: đất đai; xây dựng; cơ chế, chính sách đặc thù về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư.

1.2.   Duy trì tỷ lệ giải quyết đúng hạn từ 98% trở lên; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và được số hóa kết quả giải quyết; mức độ hài lòng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%. Tối thiểu 95% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.

1.3.  100 % cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

            1.4   97% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được hoàn thành và kết nối, chia sẻ để sử dụng chung; 100% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% các báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội của xã được thực hiện trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

2.  Nội dung, nhiệm vụ và giải pháp

2.1.  Cải cách thểchế

a)  Ban hành kịp thời, đúng hạn các văn bản quy định tại các Luật, Pháp lệnh, Nghị định của Chính Phủ, Thông tư của các bộ, ngành theo thẩm quyền của xã.

b)    Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, giai đoạn 2022 -2026.

c)    Thực hiện đồng bộ các hoạt động theo dõi, thi hành pháp luật; thường xuyên kiểm tra việc theo dõi, thi hành pháp luật.

2.2.  Cải cách thủ tục hànhchính

a). Tiếp tục thực hiện rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền loại bỏ các mẫu đơn, tờ khai không cần thiết, không hợp lý; đặc biệt là các mẫu đơn, tờ khai có thông tin trùng lặp.

            b)Củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

              c) Tập trung giải quyết các thủ tục hành chính, bảo đảm duy trì tỷ lệ giải quyết đúng hạn từ 98% trở lên; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và được số hóa kết quả giải quyết; 95% tổ chức, người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

          d) Thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhànước.

             đ) Tiếp tục rà soát, cập nhật, đồng bộ đầy đủ, thường xuyên thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính, trạng thái, kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

2.3.  Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

          a) Tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

          b) Kiểm tra nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa

          c) Thường xuyên khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước

2.4.  Cải cách chế độ công vụ

a)     Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng cán bộ, công chức; trang bị kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ, kiến thức văn hóa công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức;

b)   Quy hoạch trẻ hóa đội ngũ cán bộ từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo đủ trình độ, năng lực một cách có khoa học trong thi hành công vụ

c)    Tăng cường công tác, kiểm tra thường xuyên, đột xuất nhằm chấn chỉnh một cách mạnh mẽ về kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước; động viên khen thưởng kịp thời tới CBCC có tinh thần trách nhiệm, tận tuy trong công việc. Đồng thời cần chấn chỉnh, xử lý, kỷ luật đối với CBCC sai phạm theo quy định.

d)   Xây dựng Kế hoạch thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm2023.

2.5.  Cải cách tài chính công

a)     Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xã năm 2023.

b)   Xây dựng và ban hành Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý chi tiêu công để tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

c)    Ban hành Kế hoạch quản lý sử dụng tài sản công trên địa bàn xã năm 2023 để triển khai thực hiện.

d)   Công tác quản lý tài chính ngân sách xã được thực hiện nghiêm theo quy định của Luật ngân sách xây dựng định mức khoán chi thường xuyên phù hợp với tình hình của địa phương, lập dự toán kinh pí, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, các

văn bản hướng dẫn thi hành và quy chế chi tiêu nội bộ.
ảnh CCHC.jpg

2.6.  Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

a)     Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hoàn thành chuyển đổi số năm 2023

b)   UBND xã thực hiện tốt việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động.

           c)Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử.

      d) Cập nhật kịp thời các bộ thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của xã, niêm yết, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành tại bộ phận một cửa để nhân dân biết, thực hiện và giám sát.

2.7.  Công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền về cải cách hànhchính

a)    Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác điều hành của chính quyền về triển khai kế hoạch cải cách hành chính; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

b)   Tổ chức đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính, chấm điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND xã đảm bảo thực chất, khách quan, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơnvị.

c)   Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính, trong đó tập trung đến công khai, minh bạch, giảm thời gian trong giải quyết TTHC, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính côngích.

Công chức chủ trì; phối hợp; thời gian thực hiện; kinh phí thực hiện và kết quả, sản phẩm cụ thể của các nhiệm vụ cải cách hành chính được nêu tại các phụ lục đính kèm.

III.   TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Công chức Văn phòng –Thống kê; cán bộ, công chức tại bộ phận “ một cửa” cần nêu cao vai trò trách nhiệm, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; kiểm soát chặt chẽ việc thực thi thủ tục hành chính. Tham mưu cho UBND xã thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính, xây dựng Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2023; tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với Uỷ ban nhân dân xã và cơ quan cấp trên theo định kỳ quý; 6 tháng, cả năm; Đề xuất kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc phê bình, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát tại cơ quan được thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, tổ chức, công dân và cơ quan nhà nước cấp trên đối với việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan. Chủ trì và phối hợp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo phụ lục số 02;  Phụ lục số 03; phụ lục số 04 và phụ lục số 07

2. Công chức Tư pháp- Hộ tịch: chủ trì triển khai nội dung Cải cách thể chế; đôn đốc, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế theo Phụ lục số 01; tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND xã định kỳ theo quy định.

3. Công chức Tài chính - Kế toán: chủ trì triển khai nội dung Cải cách tài chính công; giao chủ trì và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ về cải cách tài chính công theo Phụ lục số 05; tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND xã định kỳ theo quy định.

4. Công chức văn hóa – xã hội: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng chuyên mục, chuyên đề về CCHC và nội dung kế hoạch này, tiếp tục nâng cấp chất lượng, thời lượng chuyên đề, tin tức về CCHC trên hệ thống loa truyền thanh của xã và trên trang thông tin điện tử của xã, chủ trì và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử theo phụ lục số 6

Công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ đảng chính quyền từng cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc phục vụ nhân dân nhiệt tình chu đáo tận tình thật sự là mô hình điểm của Tỉnh “chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”