Lịch tiếp công dân năm 2022

Đăng lúc: 10:44:21 31/05/2022 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Xà HOẰNG THÁI                                                    Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

       
   
     
 

 


Số: 01 /TB-UBND                                   Hoằng Thái , ngày  08 tháng 01 năm 2022                           

                                                              

THÔNG BÁO


Lịch tiếp công dân năm 2022 của Thường trực HĐND - UBND xã Hoằng Thái

 

Thực hiện Luật tiếp công dân số 42/2013/QH 13 ngày 25/11/2013:

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của chính phủ quy định một số điều chi tiết của Luật tiếp công dân;

Thực hiện Thông báo số 302/TB-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Hoằng Hóa về lịch tiếp công dân năm 2022 của thường trực HĐND- UBND huyện Hoằng Hóa.

UBND xã thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã Hoằng Thái năm 2022 cụ thể như sau:

1.     Lịch tiếp công dân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày tháng tiếp

1

Trịnh Hữu Vui

Chủ tịch UBND xã

10/01 (thứ 2)

2

Hoàng Văn Đông

PCT UBND xã

20/01 (thứ 5)

3

Văn Minh

PCT HĐND xã

25/01 (thứ 3)

4

Trịnh Hữu Vui

Chủ tịch UBND xã

28/01 Thứ 6)

5

Hoàng Văn Đông

PCT UBND xã

10/2(thứ 5)

6

Văn Minh

PCT HĐND xã

16/02 (thứ4)

7

Trịnh Hữu Vui

Chủ tịch UBND xã

21/02 (thứ 2)

8

Hoàng Văn Đông

PCT UBND xã

25/02 (thứ 6)

9

Văn Minh

PCT HĐND xã

10/3 (thứ 5)

10

Trịnh Hữu Vui

Chủ tịch UBND xã

16/3 (thứ 4)

11

Hoàng Văn Đông

PCT UBND xã

21/3( thứ 2)

12

Văn Minh

PCT HĐND xã

25/3 (thứ 6)

13

Trịnh Hữu Vui

Chủ tịch UBND xã

11/04 (thứ 2)

14

Hoàng Văn Đông

PCT UBND xã

15/4 (thứ 6)

15

Văn Minh

PCT HĐND xã

20/4(thứ 4)

16

Trịnh Hữu Vui

Chủ tịch UBND xã

25/4 (thứ 2)

17

Hoàng Văn Đông

PCT UBND xã

10/5 (thứ 3)

18

Văn Minh

PCT HĐND xã

16/5 (thứ 2)

19

Trịnh Hữu Vui

Chủ tịch UBND xã

20/5 (thứ 6)

20

Hoàng Văn Đông

PCT UBND xã

25/5 ( Thứ 4)

21

Văn Minh

PCT HĐND xã

10/6 (thứ 6)

22

Trịnh Hữu Vui

Chủ tịch UBND xã

20/6 (thứ 2)

23

Hoàng Văn Đông

PCT UBND xã

24/6 (thứ 6)

24

Văn Minh

PCT HĐND xã

30/6 (thứ 5)

25

Trịnh Hữu Vui

Chủ tịch UBND xã

04/7 (thứ 2)

26

Hoàng Văn Đông

PCT UBND xã

11/7 (thứ 2)

27

Văn Minh

PCT HĐND xã

20/7 (thứ 4)

28

Trịnh Hữu Vui

Chủ tịch UBND xã

25/7 ( thứ 2)

29

Hoàng Văn Đông

PCT UBND xã

10/8 (thứ 4)

30

Văn Minh

PCT HĐND xã

19/8 (thứ 6)

31

Trịnh Hữu Vui

Chủ tịch UBND xã

25/8 (thứ 5)

32

Hoàng Văn Đông

PCT UBND xã

31/8 (thứ 4)

33

Văn Minh

PCT HĐND xã

09/9 (thứ 6)

34

Trịnh Hữu Vui

Chủ tịch UBND xã

15/9 (thứ 5)

35

Hoàng Văn Đông

PCT UBND xã

20/9 (thứ 3)

36

Văn Minh

PCT HĐND xã

26/9 (thứ 2)

37

Trịnh Hữu Vui

Chủ tịch UBND xã

04/10 ( thứ 3)

38

Hoàng Văn Đông

PCT UBND xã

11/10 ( thứ 2)

39

Văn Minh

PCT HĐND xã

20/10 (thứ 5)

40

Trịnh Hữu Vui

Chủ tịch UBND xã

25/10 (thứ 3)

41

Hoàng Văn Đông

PCT UBND xã

10/11 (thứ 5)

42

Văn Minh

PCT HĐND xã

16/11 (Thứ 4)

43

Trịnh Hữu Vui

Chủ tịch UBND xã

21/11 (thứ 2)

44

Hoàng Văn Đông

PCT UBND xã

25/11 (thứ 6)

45

Văn Minh

PCT HĐND xã

09/12 (thứ 6)

46

Trịnh Hữu Vui

Chủ tịch UBND xã

14/12 (thứ 4)

47

Hoàng Văn Đông

PCT UBND xã

  20/12 ( Thứ 3)

48

Văn Minh

PCT HĐND xã

26/12 (thứ 2)

 Ngoài tiếp công dân định kỳ theo lịch ở trên, đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã sẽ tham gia tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Đảng ủy khi có yêu cầu;

Trong trường hợp cần thiết vì lý do khách quan,  không thể tiếp công dân vào đúng ngày trên Chủ tịch UBND xã sẽ ủy quyền hoặc phân công cho đồng chí Phó chủ tịch tiếp công dân và thông báo cho công dân biết người được thay mặt tiếp công dân.

Cán bô, công chức chuyên môn  có liên quan chuẩn bị tài liệu, hồ sơ và cùng tham gia tiếp công dân với Chủ tịch UBND xã ( tại phòng tiếp dân) khi có yêu cầu./.

Ngoài việc tiếp công dân định kỳ ở trên, Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã thực hiện tiếp công dân trong các trường hợp đột xuất theo quy định của nội quy tiếp công dân.

2.     Địa điểm tiếp công dân: Tại phòng một cửa  UBND xã Hoằng Thái

Địa chỉ; Thôn 4 xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian tiếp:   Trong giờ hành chính các ngày làm việc

UBND xã Hoằng Thái thông báo để nhân dân, các cơ quan , đơn vị và tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận :                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
TTĐảng ủy, TT HĐND( b/c)                                                                     CHỦ TỊCH

MTTQ, các đoàn thể ( t/h)

Các thôn (t/h)

Lưu VP                                                                                                                             

 

                                                                                                                 Trịnh Hữu Vui