Định hướng phát triển theo Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kì 2020 - 2025.

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:

1. Phương hướng: Tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, phát huy những kết quả đạt được, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân. Khai thác mọi tiềm năng hiện có, phát huy nội lực để đầu tư cho phát triển KT, VHXH, đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng tích cực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân thực hiện đến năm 2018 hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Củng cố QP, AN giải quyết tốt các vấn đề XH giữ vững ổn định chính trị, xây dựng đảng, chính quyền. MTTQ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh xây dựng quê hương giàu đẹp.

II- MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ VỀ KINH TẾ:

          a. Về kinh tế:

1. Tốc độ tăng GTSX bình quân hàng năm                      15,5%

2. Cơ cấu kinh tế                                                              31% - 35%-  34%

3. Tổng GTSX nông nghiệp và thuỷ sản hµng n¨m         38.438 triÖu đồng

 4.

      Sản lượng lương thực có hạt hàng năm             2052 tấn

 

5.

Sản lượng thuỷ sản hàng năm                                 28 tấn trở lên

6.

Diện tích, NS, SL các cây trồng chủ yếu                355 ha

 

* Cây lúa                                                                  315 ha

 

- Năng suất                                                               61 tạ/ha

 

- Sản lượng                                                              1922 tấn

 

* Cây ngô                                                                 22 ha

 

- Năng suất                                                               52 tạ/ha

 

- Sản lượng                                                               130 tấn

 

* Cây lạc                                                                   12 ha

 

- Năng suất                                                                12 tạ/ha

 

- Sản lượng                                                                1,8 tấn

7

Tổng đàn gia súc gia cầm                                          15.800 con

8.

Số hộ sản xuất kinh doanh cá thể                              655 hộ

 

- Nông nghiệp                                                            310 hộ

 

- TTCN                                                                      250 hộ

 

- Dịch vụ                                                                    95 hộ

9.

Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn                          4 doanh nghiệp

10.

Số trang trại trên địa bàn xã                                      1 trang trại

11.

Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm (so với dự toán Huyện giao)  5%

12.

Thu nhập bình quân đầu người/ năm                                      41 triệu

13.

 Tỷ  lệ  thôn đạt  chuẩn  nông thôn mới hoàn thành               100%

14.

Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn  được cứng hoá             100%

15.

Tỷ lệ dân số tự nhiên hàng năm                                              0,64 %

16.

Tỷ lệ hộ nghèo                                                                        4,05 %

17.

Tỷ lệ hộ cận nghèo                                                                  5,88 %

18.

Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ gia đình                                  85% trở lên

19.

Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi, được tiêm phòng hàng năm             96%

20.     Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá                               83%

21.     Tỷ lệ thôn có nhà văn hoá                                                        100%

22.     Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ Tịch  HCM     30%

23.     Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh                                100%

24.     Tỷ lệ thôn đạt chuẩn môi trường                                               100%

25.     Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT                    100%

26.

Phấn đấu hàng năm đảng viên HTTNV đạt    85%

27.

Chi bộ trong sạch vững mạnh đạt 50 %  trong đó có 20% – 25 % CB đạt TSVMXS

28.

Trong nhiệm kỳ kết nạp đảng viên

            20 – 25 đảng viên

29.

Hàng năm đảng bộ đạt đảng bộ TSVM

       

       III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Tập trung phát triển kinh tế toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của hàng hóa, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư kinh doanh. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp đặc biệt là nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, nhằm tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 16-NQ/TU (khóa XVII) của BCH Đảng bộ tỉnh “về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững” và Nghị quyết 11-NQ/HU (khóa XXV), ngày 08/7/2014 của BCH Đảng bộ huyện “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất trồng trọt trong nông nghiệp”. Đẩy nhanh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung, chuyên canh các sản phẩm gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Tăng cường áp dụng khoa học kỷ thuật và cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về giống, vật tư để bảo đảm năng xuất, chất lượng, hiệu quả, chống sử dụng chất cấm trong sản xuất.

Phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại theo mô hình công nghiệp, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Chú trọng phát triển nuôi trồng thủy sản, khuyến khích nuôi thâm canh và chuyển đổi diện tích đất ngập nước sang nuôi các loại thủy sản có năng xuất giá trị cao.

Đẩy mạnh tiến độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, sức cạnh tranh và phù hợp với như cầu thị trường. Duy trì và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp hiện có, đồng thời tìm kiếm du nhập các ngành nghề phù hợp vào địa phương.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn; Thực hiện thu đúng, thu đủ các nguồn thu. Đảm bảo thu chi cho hoạt động của hệ thống chính trị và xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương, phấn đấu xã Hoằng Thái về đích nông thôn mới năm 2018.

            Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 10/4/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện “về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020”;

- Kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn xã Hoằng Thái (trọng điểm dọc theo tuyến đường Thịnh – Đông) để tạo thêm các việc làm, tạo thêm thu nhập cho người dân và nguồn thu cho ngân sách.

      2. Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội. Quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội, tạo thêm nhiều việc làm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 05-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện, nghị quyết số 29-NQ/TW hội nghị TW 8 (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện chú ý giáo dục mũi nhọn, tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia; Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài; Phát huy hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh tình hình lạm thu ở các trường học.

Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, nâng cao chất lượng hoạt đông của các làng văn hóa, các hoạt động văn hóa - thể dục thể thao. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ và chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường công tác y tế dự phòng, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan. Kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toan thực phẩm. Nâng cao chất lượng dịch vụ dân số, gắn với chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính và sinh con thứ 3. Chú trọng chỉ đạo các giải pháp thực hiện đồng bộ đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 – NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020” và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”; kết luận số 21-KL/HU, ngày 04/4/2017 của Ban thường vụ huyện ủy “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 15/02/2012 về nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới y tế xã, thị trấn”;

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội góp phần giảm nghèo nhanh và bên vững;Tạo việc mới cho lao động, kiểm soát tốt lao động làm ăn tại nước ngoài. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội, các hoạt động đề ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo.

3. Thực hiện tốt công tác QS – QPĐP. Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2019, 2020. Nắm bắt, dự báo tình hình, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết đơn thư KN – TC, các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự ATXH.

Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về QP – AN. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, có kế hoạch bảo vệ an toàn các dịp lễ, tết. 

Xây dựng và thực hiện tốt kết hoạch QP – QSĐP, hoàn thành công tác tuyển quân hàng năm. Tổ chức trực SSCĐ, tổ chức huấn luyện đảm bảo đúng theo kế hoạch.

Chỉ đạo công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và TNXH. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, mà trọng tâm là xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Thực hiện nghiêm túc quyết định 1212/QĐ-UBND, ngày 18/04/2017 của Chủ tich UBND tỉnh Thanh Hóa “về việc phê duyệt đề án phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020”.

4. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Quản lý điều hành, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; Sự phối hợp công tác của MTTQ và các đoàn thể.

4.1. Quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, 2019, 2020 và nghị quyết của cấp ủy các cấp. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng cơ sở”; Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 25/10/2017 của BTV Tỉnh ủy “về lãnh đạo thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh” và Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 03/11/2017 của BCH Đảng bộ huyện “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện”. Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 20/13/2015 của BTV Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020”; Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 07/4/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện “về tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy Đảng đối với công tác Thanh niên trên địa bàn huyện, giao đoạn 2017 – 2022”. Thực hiện Nghị quyết 18/NQ – TW ngày 25/10/2017 của BCH TW, kế hoạch số 89 – KH/HU ngày 05/4/2018 của BTV huyện ủy thực hiện NQ TW 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đánh giá cán bộ, công chức đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Coi trọng công tác đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên công tác thi đua khen thưởng.

Triển khai có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương hàng năm. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Chủ động phát hiện và kiểm tra đối với các tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận của Đảng, trước hết là chỉ đạo hệ thống chính trị chú trọng công tác dân vận, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết các vẫn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở.

4.2. Xây dựng chính quyền vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng quyết đinh, giám sát, quản lý điều hành; Đầy mạnh cải cách hành chính.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. Tăng cường hoạt động giám sát của HĐND và của đại biểu HĐND. Nâng cao chất lượng kỳ họp. Tăng cường quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, trọng tâm là quản lý đất đai. Đảm bảo sự điều hành của chính quyền, phối hợp hoạt động của MTTQ, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cũng như chất lượng tham mưu, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của các ban, ngành, cán bộ, công chức chuyên môn. Tiếp thực thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính.

4.3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 20/13/2015 của BTV Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015  2020”.

Tăng cường phát triển đoàn viên, hội viên và xây dựng tổ chức đoàn thể, Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, tập hợp, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đề ra.

Thực hiện tốt chức năng tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát phản biện xã hội theo quyết định 217- QĐ/TW và quyết định 218-QĐ/TW của Bộ chính trị; Chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, vấn đề dư luận xã hội quan tâm.