Hội nghị triển khai hoạc tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, Chỉ thị kết luận, Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW đảng và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng lúc: 15:48:01 31/05/2019 (GMT+7)

Học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Sáng ngày 31/5/2019 Đảng bộ xã Hoằng Thái đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy  tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ
hoc tạp NQ.jpg

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Đình Chiến – BT Đảng ủy cùng các đ/c lãnh đạo địa phương quán triệt các nội dung:  Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
hoc tap NQ.jpg

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất quan trọng. Qua đó, nhằm thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên trong chấp hành đường lối, quan điểm, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, liên hệ thực tiễn, vận dụng sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết vào quá trình học tập, lao động, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà các Nghị quyết đã đề ra
Học tập NQ.jpg

Phát biểu kết thúc hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí  Bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao sự tham dự đầy đủ của cán bộ Đảng viên, đồng thời yêu cầu các Chi bộ  tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến đến từng cán bộ - CNV, NLĐ nội dung các Nghị quyết cũng như hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.