HOẰNG THÁI HOÀN THÀNH VIỆC NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI

Đăng lúc: 07:54:42 16/04/2021 (GMT+7)

Lập và niêm yết danh sách cử tri hoàn thành trước ngày 13/4/2021

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân    thì danh sách cử tri do UBND xã, thị trấn lập theo từng khu vực bỏ phiếu.  Danh sách cử tri phải được niêm yết tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng  của khu vực bỏ phiếu chậm nhất đến ngày 13/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử), đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra.
IMG_20210416_071126.jpg
Việc lập và niêm yết danh sách cử tri của xã Hoằng Thái được thực hiện theo quy định tại các Điều 31 và 32 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
IMG_20210416_071152.jpg